Medyczna Szkoła Policealna w Otwocku

e-Rekrutacja

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych słuchaczy


Administratorem podanych danych osobowych jest Medyczna Szkoła Policealna w Otwocku

Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez adres e-mail. a.lech@medyk-otwock.edu.pl


Niniejszym oświadczam, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Medyczną Szkołę Policealną w Otwocku, w związku z realizacją procesu rekrutacji, celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej.

Dane mogą być udostępnione jedynie w sytuacji gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).

Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe wraz z aktami wykonawczymi.


Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez Medyczną Szkołę Policealną w Otwocku do celów marketingowych i promocyjnych szkoły oraz działań związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych w czasie trwania procesu kształcenia jak i po jego zakończeniu.

Podanie danych jest wymogiem ustawowym zgodnie z przepisami prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

W ramach procesu edukacji dane osobowe nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podstawą prawną przetwarzania danych w procesie nauczania jest art. 6 ust. 1 lit. C) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.

W trakcie przetwarzania danych osobowych w procesie nauczania nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.